ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Door het feit zelf mondeling, telefonisch of schriftelijk te bestellen worden alle hiernavermelde voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard, met uitsluiting van alle voorwaarden uitgaande van de koper en die niet uitdrukkelik aanvaard warden.

Art. 1 Offertes

Al onze offertes zijn 30 dagen lang geldig. Bij ontstentenis van aanvaarding binnen deze termijn, wortd de offerte aanzien als nietig en onbestaande.

Art. 2 Prijs

Al onze prijzen zijn berekend zonder BTW ; deze is ten laste van de koper aan de rentevoet in voege op het ogenblik der fakturatie. Wij behouden ons het recht voor onze tarieven zonder enige voorafgaande verwitting te wijzigen. Elke bestelling betekent kennisname en aanvaarding van de in voege zijnde tarieven.

Art. 3 Levering

Behoudens tegenstrijdige en formele vermelding, worden de leveringtermijnen gegeven als gewone aanduiding en kunnen geenzins aanleiding geven tot schadevergoeding, vergoedingen of vernietiging van de besteling, ingeval van laatijdige levering. De koopwaren worden verzonden op kosten en risico’s van de verkoper.

Art. 4 Klachten

Elke klacht moet ingediend worden bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen volgend op de ontvangst van de koopwaren. Eens deze termijn verstreken zal geen enkele klacht in overweging kunnen genomen worden. In geen geval kan het indienen van een klacht de koper toelaten de betaling van de reeds vervallen som op de vervaldag uit te stellen. De koopwaren blijven onze eigendom tot hun volledige betaling.

Art. 5 Betaling

-Onze fakturen zijn kontant te betalen bij de ontvangst behoudens bijzondere tussen partijen gesloten voorwaarden. Het gebrek aan betaling van een faktuur op haar vervaldag geeft aanleiding, met volle recht en zonder enige inmorastelling, tot betaling van een strafbeding van 15 % met een minimum van 100 €, berekend op het bedrag verschuldigd op de vervaldag, alsook tot een venvijlinterest aan 12 % per jaar.

Art. 6

Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn aanzien als aanvaard door onze kopers, zelfs indien deze strijdig zijn met hun eigen aankoopvoonvaarden. Deze laatsten kunnen ons slechts binden indien er hieromtrent schriftelijk overeengekomen werd.

Art. 7

In geval van geschil zijn enkele de Rechtbanken van Brussel bevoegd.

Algemene verkoopsvoorwaarden.pdf

    Expert-IT sa

  • Image concernant notre adresse Rue de Clairvaux 10
    1348 Louvain-La-Neuve
    Belgique

  • Image concernant nore adresse e-mailinfo@expert-it.com

  • Image concernant notre numéro de téléphone+ 32 (0) 10 49 51 00